دقت و بررسی جزئیات

مردی با دوچرخه به خط مرزی میرسد.
او دو کیسه بزرگ همراه خود دارد.
مامور مرزی میپرسد : « در کیسه ها چه داری؟». او میگوید «شن!»
مامور او را از دوچرخه پیاده میکند و چون به او مشکوک بود ،یک شبانه روز او را بازداشت میکند ،ولی پس از بازرسی فراوان ،واقعاً جز شن چیز دیگری نمییابد.
بنابراین به او اجازه عبور میدهد.
هفته بعد دوباره سر و کله همان شخص پیدا میشود و مشکوک بودن و بقیه ماجرا…
این موضوع به مدت سه سال هر هفته یک بار تکرار میشود و پس از آن مرد دیگر در مرز دیده نمیشود.
یک روز آن مامور در شهر او را میبیند و پس از سلام و احوال پرسی ،به او میگوید : من هنوز هم به تو مشکوکم و میدانم که در کار قاچاق بودی ،راستش را بگو چه چیزی را از مرز رد میکردی؟
قاچاقچی میگوید : دوچرخه!

این نمونه خوبی است برای بیان این مهم که بعضی وقت‌ها موضوعات فرعی ما را به کلی از موضوعات اصلی غافل میکند…

۱۰ام مرداد ۱۳۹۱

قسمت نظرات بسته شده است.