ذهن انسان

mindنحوه فعالیت ذهن انسان بسیار جالب است…

ما نیاز داریم که همه‌چیز را توجیه کنیم،همه چیز را توضیح بدهیم و همه چیز را بفهمیم تا احساس امنیت کنیم.میلیون‌ها سوال داریم که به پاسخ نیاز دارند،چون چیزهای بسیاری هست که ذهن منطقی نمی‌تواند توضیح‌شان دهد.مهم نیست که پاسخ،صحیح باشد یا نه،صرف پاسخ گرفتن موجب احساس امنیت می‌شود.

به همین دلیل است که تصورات به سر راه می‌دهیم.اگر دیگران چیزی به ما بگویند، بر اساس آن تصوراتی میکنیم و اگر چیزی نگویند،سلسله تصوراتی میکنیم تا نیاز به دانستن خود را ارضاء کنیم و آن تصورات را،جانشین نیاز خود به ارتباط برقرار کردن نماییم.حتی زمانی که چیزی را می‌شنویم ولی نمی‌فهمیم، تصوراتی می‌کنیم درباره اینکه معنای آن چه بوده است و آن تصورات را باور میکنیم.
ما انواع تصورات را به سر راه می‌دهیم چون شهامت پرسش کردن نداریم! این تصورات اکثرا سریع و ناخود‌آگاهانه ساخته می‌شوند چون ما عهد و پیمان‌هایی داریم برای اینکه،به این شکل ارتباط برقرار کنیم.ما توافق کرده‌ایم که پرسش کردن،کار خیلی مطمئنی نیست.عهد و پیمان بسته‌ایم که اگر مردم ما را دوست داشته باشند،باید بدانند که چه میخواهیم یا چه احساسی داریم.

وقتی چیزی را باور میکنیم،تصور میکنیم که حق با ماست تا جایی که حاضریم رابطه‌ای را خراب کنیم ولی از دفاع از موقعیت خود دست بر نداریم.ما تصور میکنیم که همه، زندگی را مثل ما می‌بینند،تصور می‌کنیم که دیگران مثل ما می‌اندیشند، مثل ما احساس میکنند، مثل ما قضاوت میکنند و مثل ما سوء استفاده میکنند! این بزرگترین تصوری است که انسان‌ها دارند.برای همین است که ما میترسیم در حضور دیگران،خودمان باشیم، چون فکر میکنیم دیگران ما را مورد قضاوت قرار میدهند، ما را قربانی میکنند، از ما سوء استفاده میکنند و ما را سرزنش میکنند، همانطور که ما،خودمان با خودمان رفتار میکنیم.به همین دلیل است که پیش از آنکه دیگران ما را ترد کنند، خودمان خود را طرد میکنیم.

این نخوه کارکرد ذهن انسان است…

۲۵ام مرداد ۱۳۹۱

قسمت نظرات بسته شده است.